Bluetooth Headset BH 900 hjælp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-900
Brugervejledning

9248116

2. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:
1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt
sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som
usorteret husholdningsaffald.

© 2006-2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.
Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne
tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre
de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller
nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset
hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet
af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,
herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål,
i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som
helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserede ændringer til eller modifikationer af denne enhed kan ugyldiggøre brugerens
ret til at bruge udstyret.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove
og -regler i USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9248116/2. udgave DA

background image

3