Bluetooth Headset BH 900 Hjelp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-900
Brukerhåndbok

9248116

2. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-25W er
i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):
1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke
kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert,
kommunalt avfall.

© 2006-2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette
dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er
forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre
produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine
respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til
uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller
spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet
etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått,
inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til
et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette
dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det
tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt
eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9248116 / 2. utgave NO

background image

3