Bluetooth Headset BH 900 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-900
Användarhandbok

9248116

Utgåva 2

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten
HS-25W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia
av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Kasta inte dessa
produkter med det vanliga hushållsavfallet.

© 2006-2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller
särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i
tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller
underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens
allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet,
tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera
dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående avisering.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din
närmaste Nokia-återförsäljare.

Ej auktoriserade ändringar eller modifieringar av enheten kan medföra att användarens rätt
att handha utrustningen upphävs.

Exportbestämmelser
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar
och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9248116 / Utgåva 2 SV

background image

3